Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach w Gminie Sejny

I N F O R M A C J A

Gmina Sejny  realizuje projekt pt: „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach w Gminie Sejny”, w ramach działania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne objętego RPOWP na lata 2014-2020

Projekt dotyczy głębokiej Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Poćkunach w Gminie Sejny. Okres realizacji XI.2015-IX.2017 r. w ramach jednego etapu.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Sejny poprzez:

a) redukcję kosztów ogrzewania, co wpłynie jednocześnie na obniżenie kosztów funkcjonowania instytucji publicznej,

b) podniesienie świadomości nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w Poćkunach w zakresie oszczędności gospodarowania energią.

Celem strategicznym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez: termomodernizację, inteligentne zarządzanie energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej. Osiągnięcie celu strategicznego pośrednio przyczyni się przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu oraz wzrostu spójności społecznej. 

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację głębokiej modernizacji budynku użyteczności publicznej w postaci Szkoły Podstawowej w Poćkunach. Termomodernizacja obejmie następujące działania:

1)ocieplenie ścian zewnętrznych,

2)ocieplenie podłogi na gruncie

3)ocieplenie stropu nad piwnicą,

4)ocieplenie stropodachu,

5)wymiana i montaż stolarki okiennej,

6)wymiana i montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej,

7)modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez:

-instalację powietrznej pompy ciepła,

-montaż rozprowadzającej instalacji c.w.u

-zastosowanie zasobnika c.w.u bez strat,

8)modernizację instalacji grzewczej poprzez:

-wymianę źródła ciepła – z kotła na węgiel na kocioł opalany biomasą (pelletem),

-przebudowa komina do parametrów wymaganych przez nowe źródło ciepła,

-wprowadzenie automatyki pogodowej sterującej pracą kotła (tzw. krzywa temperaturowa),

-montaż zaworów termostatycznych pracujących w zakresie P-2K oraz czujnika temperatury wewnętrznej sterującym pracą pompy obiegowej c.o.,

-docieplenie rur rozprowadzających,

-wprowadzenie nocnych przerw w ogrzewaniu oraz czasowego obniżenia temperatury wewnętrznej (godziny wieczorne, nocne, weekendy i święta, ferie) za pomocą sterownika kotła z układem pomiaru ciepła.

Efektem projektu na poziomie rezultatów będzie:

– oszczędność zapotrzebowania na energię w wysokości 86,80 %,

– zaoszczędzenie energii cieplnej o ponad 1455  GJ/rok,

– zaoszczędzenie energii elektrycznej o ponad 3,7 MWh/rok,

– roczna oszczędność kosztów energii w wysokości 68 769,59 zł,

Efektem projektu na poziomie produktu będzie:

-zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o ponad         507 tys. kWh/rok,

-spadek emisji gazów cieplarnianych o ponad 172 tony tj. o ponad 95%.

-zwiększenie liczby zmodernizowanych energetycznie budynków użyteczności publicznej w Gminie Sejny o 1szt.,

-uzyskanie ponad 854 m2 powierzchni użytkowej w budynku poddanym termomodernizacji,    -zmodernizowanie jednego źródła ciepła poprzez wymianę kotła z węglowego na biomasę,      -zainstalowanie dwóch instalacji odnawialnych źródeł energii tj. powietrznej pompy ciepła i pieca na biomasę wyłącznie na potrzeby własne szkoły.

Projekt przyczyni się zatem do zwiększenia efektywności energetycznej ponad 25%. Wymiana źródła ciepła spowoduje ponad 30% redukcji emisji CO2.

W dniu 21 marca 2017r, Gmina Sejny podpisała z Wykonawcą umowę na wykonanie w.w zadania .

Ogólny koszt zadania podlegający dofinasowaniu wynosi: 393 703,38 zł.

Dofinasowanie z UE wynosi: 218 803,88 zł.

Termin wykonania zadania do 25 września 2017r.

INFORMACJA

W dniu 12 września 2017 r. Gmina Sejny dokonała końcowego odbioru wykonanych robót realizowanych w ramach projektu pt: „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach w Gminie Sejny”, w ramach działania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne objętego RPOWP na lata 2014-2020.

Przewiń do góry