Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy I.1 – Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023

NABÓR nr III/EFRROW/2022

Przedsięwzięcie I.1.5 – Likwidujemy bariery z PROW na operacje z zakresu: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/prow/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-iiiefrrow2022-na-operacje-z-zakresu-infrastruktura-spoleczna.html#gsc.tab=0

NABÓR nr II/EFRR/2022

Przedsięwzięcie I.1.6 – Pamiętajmy skąd przyszliśmy, nie zapominajmy gdzie żyjemy

Typ projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efrr/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-iiefrr2022-na-operacje-z-zakresu-rewitalizacja-malej-skali.html#gsc.tab=0

Termin składania wniosków: od 09.09.2022 od godz. 8.00 – do 30.09.2022 do godz. 15.30.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.su-se.pl/ , lub w siedzibie biur przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach oraz Grodzińskiego 1 w Sejnach.

Przewiń do góry