Położenie gminy

Gmina Sejny leży w północno-wschodniej części Polski w województwie podlaskim. Od północy graniczy z gminą Puńsk, od zachodu z gminą Krasnopol, od południa z gminą Giby, granicę wschodnią tworzy granica z Litwą. Całość gminy znajduje się w dorzeczu Niemna.Korzystne warunki środowiskowe oraz korzystna struktura obszarowa indywidualnych gospodarstw rolnych daje możliwość produkcji rolnej metodami ekologicznymi i łączenia jej z agroturystyką. Dominującą rolę w strukturze gospodarstw rolnych zajmują gospodarstwa typu farmerskiego. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 12 hektarów.

""
Fragment Bagna „Żegarskiego”
""
Jezioro Sztabinki

Administracyjna powierzchnia gminy wynosi 21.801 ha, z tego grunty pod lasami zajmują 5.892 ha wody zajmują 1.492 ha, a powierzchnię 126,64 ha zajmuje rezerwat. W skład gminy wchodzi 48 sołectw /wsi/.Gmina typowo rolnicza. Obszar Gminy zamieszkuje 4.240 osób. Gmina Sejny jest ważnym punktem na mapie kraju. Gminę przecina główna droga krajowa Augustów – Ogrodniki i droga wojewódzka Suwałki – Ogrodniki.

""
Jenorajście – widok na WidugieryFragment Bagna „Żegarskiego”
""
Krejwinice

Gmina Sejny charakteryzuje się krajobrazem o urozmaiconej rzeźbie terenu z licznymi wzniesieniami, jeziorami i rzekami oraz z cennymi przyrodniczo kompleksami leśnymi i torfowiskowymi,mnogość i różnorodność form powierzchniowych terenu: wałów morenowych, falistych moren dennych, ozów, kemów, drumlinów, mis i rynien jeziornych, wąwozów i jarów rzecznych oraz głazowisk stanowi o atrakcyjności krajobrazowej, rekreacyjnej i turystycznej tego regionu. Na terenie Gminy znajduje się  36 jezior  Największe z nich to: Gaładuś, Hołny, Berżnik, Dmitrowo, Sumowo, Sztabinki, Sejny.

""
Jezioro Pircis – widok w kierunku Ogrodnik
""
Poćkuny – widok w  kierunku Berżnik

O wyjątkowej wartości przyrodniczej tego terenu świadczy występowanie rzadkich i zagrożonych ekosystemów wodnych, torfowiskowych i łąkowych oraz rzadkich gatunków zwierząt i roślin. Przykładem jest Torfowisko Żagarskie, które należy do torfowisk wysokich i jest jednym z większych i lepiej zachowanych torfowisk w północno – wschodniej Polsce. Na terenie Gminy Sejny stwierdzono występowanie 15 typów siedlisk przyrodniczych cennych z europejskiego punktu widzenia. Są to m.in. wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi, starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników, suche wrzosowiska ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe, torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, bory i lasy bagienne łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. Występuje tu  6 gatunków roślin ważnych dla zachowania europejskiej przyrody m.in. skalnica torfowiskowa, sasanka otwarta i lipiennik Loesela. Ponadto znajduje się tu wiele innych gatunków roślin torfowiskowych, które są zagrożone lub wymarłe w innych częściach Polski lub Europy. Niektóre z nich są reliktami polodowcowymi np. wierzba lapońska, skalnica torfowiskowa czy tłustosz pospolity. Występują tu 22 gatunki zwierząt cennych z europejskiego punktu widzenia m.in. bąk  ,bielik ,bocian czarny, bóbr, kania czarna, kania, orlik krzykliwy, ryś, sowa błotna, traszka grzebieniasta, wilk, wydra, zimorodek.

""
Jenorajście – widok na jezioro Gaładuś
""
Rzeka Hołnianka

Przewiń do góry