Informacja dla osób niesłyszących

INFORMACJA  WÓJTA GMINY SEJNY

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się petenci Urzędu Gminy Sejny w celu załatwienia sprawy w Urzędzie Gminy Sejny mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi wybranego tłumacza języka migowego (lub tłumacza przewodnika) ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, kontaktując się z sekretariatem Urzędu Gminy Sejny podając datę przybycia do Urzędu Gminy Sejny oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.

Adres Urzędu Gminy Sejny:

Urząd Gminy Sejny 

ul. Jerzego Grodzińskiego 1 

16 – 500 Sejny  

tel. 87/516 20 45 

fax: 87/516 26 76  

  e’mail: sekretariat@gmina.sejny.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia Urząd Gminy Sejny zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną.

Usługa  tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z 2012 r. poz. 986).

Osoba uprawniona ma  prawo do skorzystania celem załatwienia sprawy w Urzędzie Gminy Sejny, z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).

Osoba uprawniona ma  prawo do skorzystania z tłumacza Polskiego Języka Migowego z „Rejestru tłumaczy polskiego języka migowego” prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego, dostępnego na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (www.bialystok.uw.gov.pl).

Urząd Gminy Sejny udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.            

Wójt Gminy Sejny     

 (-) Dariusz Adam Łostowski

Informacja Wójta Gminy SejnyPobierz: 16-03-2017.pdf

Polski alfabet palcowy Pobierz:  Polski_alfabet_palcowy.pdf

Przewiń do góry