Historia

 • 19.12.1807 – Król pruski Fryderyk II wprowadził tymczasowy podział na powiaty. W Departamencie Łomżyńskim znalazł się m.in. powiat wigierski.
 • 6.05.1808 – powstanie powiatu sejneńskiego (zamiast powiatu wigierskiego). W 1800r. rząd pruski skasował dobra kamedulskie wigierskie, taki sam los spotkał dominikanów sejneńskich. Których w 1804r. wygnano z klasztoru a majątek skonfiskowano. Sejny jednak już jako miasto królewskie rozwijały się nadal. Kwitł handel, w 1808 powstało w Sejnach liceum, którego rektorem był Wojciech Szwejkowski, późniejszy pierwszy rektor Uniwersytetu Warszawskiego. W 1805r. władze pruskie nie widząc perspektyw rozwojowych dla Berżnik i Krasnopola pozbawił je statusu miejskiego. Przez cały okres Księstwa Warszawskiego podział administracyjny traktowano jako tymczasowy. Nie zmieniono go po faktycznym upadku Księstwa – klęsce Napoleona pod Lipskiem (Leipzig) w 1843r. Stan ten utrzymał się do 1815r. do klęski Napoleona pod Waterloo. Na kongresie Wiedeńskim powstało Królestwo Polskie (Kongresówka), ale pod berłem cara Aleksandra I. Dotychczasowy podział administracyjny został utrzymany.
 • 27.11.1815 – na mocy podpisanej przez cara Konstytucji Królestwa Polskiego, nawiązując do tradycji Rzeczypospolitej zamiast francuskich departamentów powstały województwa.
 • 16.01.1816 – Namiestnik Królestwa stworzył nową jednostkę podział administracyjnego w obrębie województw, mianowicie obwód, który obejmował od jednego do trzech powiatów. Królestwo podzielono na osiem województw. Jednym z nich było województwo augustowskie ze stolicą w Suwałkach. W województwie augustowskim powstały obwody: mariampolski, kalwaryjski i sejneński. Pokrywały się one z dotychczasowymi powiatami o tej samej nazwie.
 • 1818 – powstała diecezja augustowska czyli sejneńska. Biskupi rezydowali w Sejnach. Prawnie diecezja istniała od 1818 do 1925r., później przeniesiono ją do Łomży.
 • 1837 – po upadku powstania listopadowego i wojnie polsko-rosyjskiej car Mikołaj I zaczął likwidować autonomię Królestwa. Celem było włączenie Królestwa do Rosji. Nastąpiła zmiana nazw urzędów i okręgów administracyjnych. Przemianowano województwa na gubernie a powiaty na okręgi.
 • 1845 – zmniejszono liczbę guberni z ośmiu do pięciu. Gubernia augustowska pozostała w dawnych granicach. W obwodzie sejneńskim zlikwidowano gminy Kudrana i Poniemoń.
 • 1866 – utworzono gubernię suwalską, która obejmowała powiaty: augustowski, kalwryjski, mariampolski, sejneński, suwalski, witkowyski, władysławowski.
 • 1915 – w I wojnie światowej Niemcy zdobyli rozległe obszary Rosji i podzielili je na okręgi wojskowe. Do samodzielnego okręgu suwalskiego weszła gubernia suwalska.
 • 1.05.1916 – okręg wojskowy suwalski połączono z okręgiem wileńskim.
 • 1917 – oba okręgi zlikwidowano i utworzono jedną wielką Litwę z siedzibą władz w Wilnie.
 • 1918 – Rada Regencyjna przywróciła podział gmin z 2 marca 1864r.
 • 08.1919 – Rada Ministrów tymczasowo utrzymała dawny rosyjski podział na powiaty.
 • 1921 przeprowadzono powszechny spis w Polsce. W powiecie sejneńskim znalazło się jedno miasto Sejny – 2254 mieszkańców i cztery gminy: Berżniki, Giby, Krasnopol i Krasnowo.
 • 1933 – Rozporządzeniem wojewody z 14.10 podzielono gminy wiejskie na gromady. Gromada obejmowała jedną – dwie wsie lub więcej miejscowości.
 • 28.09.1939 – układ niemiecko- radziecki w sprawie linii demarkacyjnej. Niemcy zajęli Suwalszczyznę jako „Ziemie wcielone do Rzeszy”. Powstały niemieckie urzędy tzw. amtskomissariaty. Sejny stały się również siedzibą amtskomissariatu.
 • 22.08.1944 – PKWN przywrócił dawne województwa, powiaty, gminy i gromady. Terytorium województwa białostockiego zmniejszyło się ponieważ część ziem włączono do ZSRR. Suwalszczyzna znalazła się w województwie białostockim.
 • 25.06.1954 – ustawa o reformie podziału administracyjnego wsi powołaniu gromadzkich rad narodowych. W skład gromad wchodziły wsie położone na terenie jednej gminy lub sąsiadujących ze sobą gmin.
 • 4.10.1954 – Wojewódzka Rada Narodowa w Białymstoku dokonała podziału administracyjnego na nowe gromady, które składały się z dotychczasowych gromad. W Sejneńskiem powstało 11 gromad.
 • 1.01.1956 – Rada Ministrów utworzyła ponownie powiat sejneński. Terytorium jego zostało wydzielone z powiatu suwalskiego. W skład nowego powiatu weszły: miasto Sejny oraz nowe gromady: Berżniki, Giby, Głęboki Bród, Jodeliszki, Klejwy, Krasnopol, Maćkowa Ruda, Ogrodniki, Pogorzelec, Puńsk, Skustele, Smolany, Świackie i Widugiery.
 • 29.11.1972 – Ustawa Rady Ministrów w sprawie likwidacji dotychczasowego podziału terenów wiejskich na gromady (ustawa weszła w życie 1.01.1973). Z powiatu suwalskiego do sejneńskiego odeszły wsie: Jegliniec, Linówek i Orlinek, a z sejneńskiego do suwalskiego: Czerwony Krzyż, Mikołajewo, Rosochaty Róg oraz obszar lasów państwowych o powierzchni 445 ha.
 • 1.06.1975 – nowy centralizacyjny dwustopniowy podział administracyjny: województwa i gminy. wśród nowo powstałych 49 województw powstało województwo suwalskie, a w nim miasto -gmina Sejny.
 • 1.07.1976 w byłym powiecie sejneńskim zniesiono gminę Berżnikii włączono do gminy Giby (obszary sołectw: Budwieć, Kukle, Stanowisko i Zelwa). Do gminy Sejny włączono: Berżniki, Berżniki Folwark, Bierżałowce, Bose, Dubowo, Dworczysko, Hołny Mejera, Hołny Wolmera, Krejwińce Markiszki, Poćkuny, Podlaski, Ogrodniki, Półkoty, Rachelany, Sztabinki i Wiigrańce.
 • 1.07.1981 – z gminy Krasnopol przeniesiono do gminy Sejny obszar wsi Babańce.
 • 24.07.1998 – ustawa o wprowadzeniu decentralizacyjnego trójstopniowego podziału terytorium państwa. Ustawa weszła w życie od 1.01.1999 r., wg ustawy jednostkami tego podziału są gminy, powiaty i województwa. Wśród 16 nowych województw powstało województwo podlaskie z siedzibą w Białymstoku. W skład województwa weszło 118 gmin i 14 powiatów, w tym powiat sejneński, który obejmuje miasto Sejny i gminy: Giby, Krasnopol, Puńsk i Sejny.
Przewiń do góry